Menu

Syarat Penggunaan Laman Web

Terma dan syarat ini tergunapakai bagi penggunaan www.iou-pay.com (laman web ini).Dalam menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat ini.

Jika anda tidak menerima terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Dalam terma dan syarat ini, ungkapan 'kami’ adalah rujukan kepada IOUpay Limited ACN 091 192 871 dan anak-anak syarikatnya.

Ungkapan 'anda' adalah rujukan kepada mana-mana pengguna laman web ini.

Penggunaan laman web ini oleh anda

Anda hanya boleh menggunakan laman web ini untuk aktiviti yang sah.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara yang melanggar hak orang lain.

Anda tidak boleh menyebarkan virus atau bahan berbahaya lain ke laman web ini.

Perakuan anda

Anda memperakui tanggungjawab sepenuhnya untuk, dan menanggung semua risiko yang timbul daripada, penggunaan laman web ini oleh anda.

Tanpa mengehadkan ciri umum perkara di atas, anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 • Anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga sendiri untuk memastikan bahawa akses kepada laman web ini tidak mendedahkan anda kepada risiko virus, kod komputer berbahaya atau bentuk gangguan lain yang boleh merosakkan sistem komputer anda.
 • Kami tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kelengkapan maklumat di laman web ini, dan kami juga tidak menjamin untuk terus mengemaskinikan laman web ini.
 • Kami tidak memberi anda jaminan bahawa sebarang maklumat yang terdapat di laman web ini akan sesuai dengan tujuan anda atau bahawa ia bebas daripada kesilapan.
 • Anda bersetuju bahawa anda tidak akan bergantung pada maklumat seperti itu atau ketersediaannya dan bahawa pergantungan anda adalah berdasarkan penilaian bebas anda sendiri dengan bantuan nasihat bebas yang berkelayakan.
 • Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, apa-apa syarat, waranti, hak atau liabiliti yang dinyatakan dalam terma dan syarat ini dikecualikan.

Liabiliti kami terhadap anda

Tertakluk kepada hak undang-undang yang tidak diizinkan untuk dihadkan atau dikecualikan, kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan, namun disebabkan (termasuk kerana kecuaian), yang mungkin anda alami atau secara tidak langsung timbul akibat atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda atau apa-apa maklumat di laman web ini.

Sekiranya peruntukan laman web ini dianggap sebagai perkhidmatan di mana jaminan pengguna di bawah Undang-undang Pengguna Australia digunapakai, maka sehingga mana kami dibenarkan untuk melakukannya, kami mengehadkan liabiliti kami bagi apa-apa pelanggaran jaminan pengguna terhadap mana-mana salah satu perkara berikut yang ditentukan oleh kami:

 • penyediaan perkhidmatan semula; atau
 • bayaran kos perkhidmatan tersebut disediakan semula.

Hak harta intelek

Bahan yang terkandung dalam laman web ini (bahan laman web)adalah tertakluk pada hak cipta.

Kecuali seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang hak cipta yang berkenaan, kecuali jika kami memberikan persetujuan bertulis terlebih dahulu kepada anda, anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mengubah, menghantar, menyimpan, menerbitkan atau menyebarkan apa jua bahan laman web, atau mencipta bahan lain menggunakan bahan laman web.

Tanda dagangan (sama ada berdaftar atau tidak berdaftar) dan logo yang dipaparkan di Laman web ini tidak boleh digunakan atau diubah dengan apa jua cara tanpa mendapat persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu.

Pautan dari laman web ini

Laman web ini mungkin mengandungi pautan kepada laman web lain (laman web terpaut). Pautan-pautan tersebut disertakan untuk kemudahan sahaja dan mungkin bukanlah yang terkini atau diselenggarakan.

Kami tidak bertanggungjawab bagi kandungan atau amalan privasi yang berkaitan dengan laman web terpaut.

Pautan kami ke laman web yang dipautkan tidak boleh ditafsirkan sebagai pengendorsan, persetujuan atau cadangan oleh kami atau pemilik atau pengendali laman web yang dipautkan itu, atau maklumat, grafik, bahan, produk atau perkhidmatan yang dirujuk atau terkandung di laman web yang dipautkan tersebut.

Keselamatan maklumat

Tiada penghantaran data melalui Internet yang dapat dijamin selamat secara keseluruhannya.

Oleh itu, kami tidak menjamin dan tidak dapat menjamin keselamatan setiap maklumat yang anda sampaikan kepada kami semasa ia dihantar kepada kami.

Semua maklumat yang anda sampaikan kepada kami dihantar dengan risiko anda sendiri.

Penamatan akses

Akses ke laman web ini boleh ditamatkan pada bila-bila masa oleh kami tanpa notis.

Tanpa mengehadkan keseluruhan perkara di atas, kami boleh menangguhkan atau menamatkan akses anda ke laman web ini jika anda melanggar terma dan syarat ini.

Pindaan ke atas terma dan syarat

Kami boleh meminda terma dan syarat ini dari semasa ke semasa.

Pindaan akan berkuatkuasa dengan segera selepas disiarkan di laman web ini.

Setiap penggunaan laman web ini menggambarkan persetujuan anda untuk mematuhi terma dan syarat yang berkuatkuasa pada tarikh anda menggunakan laman web ini.

Kuki

Kami boleh menggunakan “kuki” atau alat seumpamanya yang membolehkan kami memantau pola trafik dan meningkatkan kualiti penggunaan laman web oleh anda.

Kuki tidak mengecam anda secara peribadi, tetapi memberikan pengecam unik pada komputer anda.

Sekiranya anda tidak mahu maklumat dikumpulkan dari pelayar anda melalui penggunaan kuki, terdapat prosedur di kebanyakan pelayar yang membolehkan penggunaan kuki dinyahaktifkan, walaupun kaedah ini boleh mempengaruhi pengalaman anda melayari laman web.

Am

Jika kami tidak mengambil tindakan berhubung dengan pelanggaran terma dan syarat oleh anda, kami tidak menepikan apa-apa hak untuk mengambil tindakan berhubung dengan pelanggaran tersebut atau apa-apa pelanggaran seterusnya oleh anda.

Jika peruntukan terma dan syarat ini terbatal, boleh terbatal, atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia boleh diputuskan tanpa menjejaskan keberkesanan peruntukan lain bagi terma dan syarat ini.

Dalam terma dan syarat ini, rujukan kepada:

 • kata tunggal termasuk kata jamak dan kata jamak termasuk kata tunggal;
 • statut termasuk penggabungan, pindaan, enakmen semula atau penggantian statut tersebut;
 • apa-apa bahasa umum tidak terhad oleh apa-apa contoh yang disertakan, dan kata ‘termasuk’, atau kata-kata serupa bukanlah kata-kata had; dan
 • seorang individu termasuk individu, firma, badan korporat, pihak pemegang amanah, persatuan yang tidak diperbadankan atau pihak berkuasa.

Terma dan syarat ini ditadbir oleh undang-undang yang berkuatkuasa di New South Wales, Australia.